Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden AutoAccess NV

1. Algemene voorwaarden
Onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing en hebben voorrang op de eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de klant. De aanvaarding van de offerte houdt de volledige aanvaarding van onderhavige voorwaarden in .
2. Hoofdelijkheid
Indien contractant optreedt in opdracht van een opdrachtgever zijn beiden hoofdelijk tot de betaling gehouden.
3. Bestellingen / Overeenkomst
Elke bestelling moet schriftelijk geplaatst worden en de overeenkomst ontstaat op het ogenblik van ontvangst door AUTOACCESS van de aanvaarding van de offerte of in voorkomend geval op het ogenblik van betaling van door AUTOACCESS bepaalde voorschot.
4. Prijzen
De prijzen zijn BTW inbegrepen. In geval de koper gerechtigd is de BTW niet te betalen bij aankoop dient hij hiervoor het wettelijk vereiste bewijs te leveren en vrijwaart hij ons in deze volledig. Werkuren betrekking hebbend op de plaatsing van de produkten worden gefactureerd hetzij volgens een vooraf bepaalde som hetzij volgens bestek.
5. Betalingsmodaliteiten
  1. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen.
  2. Bij niet contante betaling of niet betaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met: - een verwijlinterest van 1,5% per maand vanaf de leveringsdag of vervaldag. - een forfaitaire schadevergoeding van 20% met als minimum 75 € en als maximum 1500 €.
  3. Een voorschot wordt in geen geval terugbetaald. Bij annulering van de bestelling wordt een bedrag van 50 € aangerekend om de administratieve kosten te dekken.
6. Levering
   De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn voor de klant een aanduiding en vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.
   Geleverde produkten worden nimmer teruggenomen of geruild.
   Beschadigingen aan produkten bij levering of afhaling dienen om te kunnen worden aangenomen schriftelijk vermeld op de begeleidende documenten en voor akkoord ondertekend door de vervoerder en/of vertegenwoordiger van AUTOACCESS.
   Klachten, waaronder verstaan alle grieven mbt de geleverde goederen, kunnen door de koper slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen.
7. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper de totale prijs van de goederen niet betaald heeft blijven deze eigendom van AUTOACCESS. Tot op het ogenblik van volledige betaling kan AUTOACCESS bij aangetekende brief de goederen terugeisen Het risico gaat echter over op de koper vanaf het ogenblik vanaf de levering van de goederen.
8. Produktaansprakelijkheid
Met betrekking tot produkten waarvan AUTOACCESS niet de fabrikant is kan AUTOACCESS nooit aangesproken worden i.v.m. enige gebreken en/of fouten noch de hieruit, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortkomende geleden schade. Indien de klant van oordeel is dat een bepaald produkt een gebrek en/of fout vertoont en indien de factuur m.b.t dit produkt volledig voldaan is, kan hij het produkt, voorzien met een etiket dat naam en adres van de klant draagt, bezorgen aan AUTOACCESS die, tegen aanrekening van 20% administratiekosten, de nodige stappen onderneemt om het geval voor te leggen aan de fabrikant met het oog op vervanging. Retourzendingen gebeuren steeds op risico en kosten van de klant. Bijkomend, zal AUTOACCESS, indien van oordeel dat er inderdaad sprake is van een fabrikagefout, het produkt vervangen en/of herstellen, bij de facturatie rekening houdend met een aan te rekenen vergoeding voor het gebruik van het goed dat de klant reeds gehad heeft. In voorkomend geval is de contractant nooit gerechtigd op een schadevergoeding voor immobilisatie van het voertuig.
9. Werken uitgevoerd aan het voertuig van de klant
Alle veranderingen die aan het voertuig worden aangebracht gebeuren exclusief op uitdrukkelijke vraag van de klant zodat AUTOACCESS nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor door haar werken veroorzaakte niet-conformiteit met de geldende technische eisen en/of PVG’s. AUTOACCESS wijst de klant uitdrukkelijk op het feit dat om de veiligheid van het voertuig te garanderen na werken waarbij de wielen van het voertuig dienden verwijderd te worden, de bevestigingsmoeren, meerdere malen en een eerste keer na +/- 100 Km, dienen nagetrokken te worden hetzij ter gelegenheid van een weder-aanbieding van het voertuig, hetzij in opdracht van de klant door een derde, hetzij door de klant zelf.
10. Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.